Algemene Voorwaarden

voor dienstverlening van MAMAZ.nl

Artikel 1. Definities

MAMAZ.NL is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van persoonlijke coaching (offline en online), online coachingtrajecten en programma’s, live bijeenkomsten zoals workshops, lezingen, (meerdaagse) events en dergelijke.

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruik maakt van de diensten van MAMAZ.NL.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen MAMAZ.NL en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door MAMAZ.NL en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door MAMAZ.NL ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: www.mamaz.nl

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en MAMAZ.NL gesloten overeenkomsten waarbij MAMAZ.NL diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met MAMAZ.NL overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

 

 

 

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant kan middels mondeling of schriftelijk /mail contact een overeenkomst aanvragen voor een individueel op maat gemaakt coachtraject
 3. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling, bijv. een online cursus.
 4. Als MAMAZ.NL een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. MAMAZ.NL kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van MAMAZ.NL dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij MAMAZ.NL deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door MAMAZ.NL.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. MAMAZ.NL zal zich inspannen de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. MAMAZ.NL heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal MAMAZ.NL de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door MAMAZ.NL worden doorbelast aan Klant.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MAMAZ.NL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan MAMAZ.NL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MAMAZ.NL zijn verstrekt, heeft MAMAZ.NL het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat MAMAZ.NL zijn diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant MAMAZ.NL hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. MAMAZ.NL dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen MAMAZ.NL en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van MAMAZ.NL op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen MAMAZ.NL en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. MAMAZ.NL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat MAMAZ.NL goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is MAMAZ.NL bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MAMAZ.NL gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 7. Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst is mogelijk tot 14 dagen na aangaan van de overeenkomst. Indien de annulering plaatsvindt binnen deze termijn, doch 48 uur voor de aanvang van de uitvoering van de diensten, dan is Klant verplicht 50% van de overeengekomen honorering te betalen.
 2. Annulering van de Overeenkomst is tot 14 dagen na aangaan van de overeenkomst mogelijk indien de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen en Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf.
 3. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product/online dienst verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.
 1. Indien Klant is verhinderd om op de afgesproken datum en tijdstip op onze afspraak aanwezig te zijn (hetzij op fysiek adres, hetzij telefonisch of via ZOOM) dan dient Klant MAMAZ.NL hiervan zo snel mogelijk telefonisch (06-29186213) op de hoogte te stellen.
 2. Indien Klant niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan MAMAZ.NL doorgeeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, dan is MAMAZ.NL gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan Klant in rekening te brengen, alsook de desbetreffende afspraak te laten vervallen.
 3. COVID en restitutie: Deelnemen aan een MAMAZ get away weekend of andere fysieke bijeenkomst is te allen tijde op eigen risico. Indien een weekend of bijeenkomst niet door kan gaan door overheidsbepalingen, wordt de datum verplaatst. Als je zelf COVID hebt, mag je niet deelnemen. Indien er door MAMAZ.nl al kosten gemaakt zijn kan er dan geen restitutie gegeven worden voor gekochte tickets of aanmeldingen.

 

 

Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

 1. Voordat de coaching of een online programma aanvangt, deelt MAMAZ.NL de klant mondeling, schriftelijk of via de website mede welke tarieven er gelden.
 1. Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. MAMAZ.NL heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via IDeal, automatische incasso of op factuurbasis. Afhankelijk van het soort coaching dat aangevraagd wordt.
 4. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan MAMAZ.NL mede te delen.
 6. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien MAMAZ.NL besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. MAMAZ.NL is niet aansprakelijk voor schade, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 1. NL is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het annuleren van een Training/Coachingsafspraak.
 2. NL is niet aansprakelijk voor het al dan niet opvolgen en/of interpreteren door de Klant van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen tijdens of na de (online)Training/Coaching of Workshop.
 1. MAMAZ.NL is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
 2. MAMAZ.NL is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 3. MAMAZ.NL is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 4. Indien MAMAZ.NL aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van MAMAZ.NL met betrekking tot haar diensten. MAMAZ.NL is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. De aansprakelijkheid van MAMAZ.NL is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien MAMAZ.NL niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 1. Overige: Deelname aan retreats /(meerdaagse) events
  nl is niet aansprakelijk voor letsel van deelnemers. Reis- en annuleringsverzekeringen dienen zelf aangeschaft te worden. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de reis van- en naar de locatie van de georganiseerde retreats en (meerdaagse) events.

 

 

Artikel 10 the MAMAZ Circle membership

 1. Je gaat een membership aan voor minimaal een kwartaal. Je verbindt je hiermee aan een betaalverplichting.

Als je voor de kwartaal betaling kiest, geef je met je eerste iDeal betaling een akkoord voor kwartaal incasso’s van jouw rekening tot wederopzegging.

Kies je voor betalen per jaar, dan wordt het totaal bedrag via iDeal in één keer geïncasseerd en wordt het membership elk jaar automatisch met een jaar verlengd.

 

 1. Bij het aangaan van een membership op de MAMAZ Circle, geef je als klant door middel van een iDeal betaling of machtiging akkoord om per kwartaal of jaarlijks te incasseren (volgens SEPA machtiging). Betalingspartner Mollie slaat dit mandaat op. Dit is volgens de richtlijnen voor het geven van een mandaat voor vervolgbetalingen. Met Mollie heeft MAMAZ.NL een gebruikersovereenkomst volgens de AVG richtlijnen. 

 

 1. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging. Opzeggen van een membership doe je 14 dagen voordat je membership afloopt. Betaal je per jaar? Dan wordt het elk jaar met een jaar verlengd. Je hebt in beide gevallen 14 dagen opzegtermijn, houd daar dus rekening mee als je per jaar betaalt. Opzegging dient ten minste 14 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend via de e-mail t.a.v. elisabeth@mamaz.nl.

 

 1. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MAMAZ.NL te melden.

 

 1. In geval van wanbetaling van de klant heeft MAMAZ.NL behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade indien:
 1. Het faillissement van Klant of MAMAZ.NL wordt aangevraagd dan wel wordt uitgesproken;
  1. Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of aan haar (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  2. Klant onder curatele of bewind is gesteld, dan wel MAMAZ.NL haar activiteiten staakt. 

 

 1. Ongeacht het overige bepaalde in de Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
  1. openstaande betalingen;
  2. intellectuele eigendomsrechten;
  3. aansprakelijkheid.

 

 1. In geval van beëindiging van de Overeenkomst staakt MAMAZ.NL het verlenen van Diensten nadat de laatst betaalde termijn verstreken is.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van MAMAZ.NL, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van MAMAZ.NL zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van MAMAZ.NL, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal MAMAZ.NL overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die MAMAZ.NL heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 11. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. MAMAZ.NL verplicht zich tot geheimhouding van alle, in het kader van de overeenkomst door de Klant aan MAMAZ.NL verstrekte, gegevens. Alles dat door een Klant gezegd wordt tijdens een (online) training of Coachingsafspraak valt onder de geheimhoudingsplicht van MAMAZ.NL en elke door MAMAZ.NL ingeschakelde Coach/Trainer. MAMAZ.NL kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. MAMAZ.NL draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat MAMAZ.NL enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij MAMAZ.NL tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

 

 

Artikel 12. Intellectueel eigendom

 1. MAMAZ.NL behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle diensten, waaronder deelname aan online programma’s, zijn niet deelbaar of overdraagbaar, tenzij anders vermeld.
 3. MAMAZ.NL van gegevens. Klant zal MAMAZ.NL vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 13. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, maar in elk geval binnen veertien dagen na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MAMAZ.NL.
 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@mamaz.nl

 

Artikel 14. Identiteit van MAMAZ.NL

 1. MAMAZ.NL is bij de KvK geregistreerd onder nummer 56430493 en draagt btw-identificatienummer NL002195505B10. MAMAZ.NL is gevestigd aan Iepenstraat 33 (1971 JJ) te IJmuiden.
 2. MAMAZ.NL is per e-mail te bereiken via elisabeth@mamaz.nl of middels de Website www.mamaz.nl en telefonisch op 06 29 18 62 13.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen MAMAZ.NL en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen MAMAZ.NL en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland of door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de woonplaats van Klant.